Obchodní podmínky

Podmínky a pravidla využívání placeného obsahu internetového serveru www.up.network

Provozovatelem serveru www.up.network je:

FBC Media, s.r.o., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4D, 811 02 Bratislava, IČO: 45 516 537, DIČ: 2023025103, IČ DPH: SK2023025103, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 93383/B

I.

Úvodní ustanovení

 Obsah internetového serveru je rozdělen na dvě části, a to volně přístupný obsah a prémiový, respektive placený obsah.

Volně přístupný obsah je návštěvníkům serveru přístupný automaticky bez registrace.

Placený obsah je návštěvníkům serveru přístupný po splnění níže uvedených podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu serveru a zařadit jakoukoliv část obsahu serveru pod volně přístupný obsah či placený obsah, a to bez předchozího upozornění.

II.

Placený obsah

Placený obsah je přístupný pouze registrovaným uživatelům serveru www.up.network po provedení úhrady za přístup k placenému obsahu.

Registrovaným uživatelem serveru je uživatel, který disponuje uživatelským účtem, který si vytvořil na serveru www.up.network (dále jen „registrovaný uživatel“).

III.

Úhrada za přístup k placenému obsahu

Úhrada za přístup k placenému obsahu je realizována registrovaným uživatelem ve formě předplatného podle toho, zda registrovaný uživatel chce využívat obsah na měsíc nebo na rok.

Přístup k obsahu je možný po provedení úhrady registrovaným uživatelem ve formě předplatného, následně bude registrovanému uživateli zpřístupněn celý obsah serveru www.up.network (placený i volně přístupný), a to na objednanou dobu (počítáno ode dne úspěšného provedení úhrady).

IV.

Výše a způsob provedení úhrady za přístup k placenému obsahu

Aktuální výše poplatku za přístup k placenému obsahu i aktuální výše předplatného jsou uvedeny na serveru www.up.network, včetně DPH v zákonné výši.

Úhrada za přístup k placenému obsahu bude registrovaným uživatelem provedena prostřednictvím platebního systému (platební brány) GoPay. Platební metodu zvolí z nabízených možností platební brány GoPay registrovaný uživatel. Potvrzení o provedení úhrady obdrží registrovaný uživatel prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci.

V.

Autorská práva

Nakládání s obsahem serveru www.up.network, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva podle autorského zákona k veškerým informacím a dalšímu obsahu, jehož původcem je provozovatel či jeho zaměstnanci nebo spolupracovníci, zejména redaktoři serveru. Případné převzetí či další šíření tohoto obsahu není bez souhlasu provozovatele dovoleno.

VI.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost jakéhokoliv obsahu serveru www.up.network.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s užíváním serveru a dále za škody či újmy vzniklé z důvodu jeho nefunkčnosti (včetně nefunkčnosti částečné).

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VII.

Reklamace

V případě technických problémů s placeným obsahem či nefunkčnosti přístupu k němu je registrovaný uživatel oprávněn se obrátit na provozovatele elektronickou poštou prostřednictvím adresy: info@up.network.

VIII.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje o uživatelích serveru www.up.network pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele a ty, které uživatel dobrovolně uvedl při registraci svého uživatelského účtu. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.

IX.

Platnost a účinnost

Pokud vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto podmínky využívání placeného obsahu serveru jsou platné a účinné od 14. 4. 2017.

Registrací souhlasí uživatel serveru www.up.network s těmito podmínkami využívání placeného obsahu serveru.